Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní zahrady

13. 3. 2008

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU

Masarykovy ZŠ a MŠ Obecnice

  Vlastník: Obec Obecnice, Obecnice 159, 262 21

   Upozornění pro uživatele

 1. Hřiště v areálu školy je určeno pro děti od 3 do 15 let, děti mladší, nebo starší nesmí jednotlivé dětské prvky využívat. Z důvodu bezpečnosti smí dítě využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem dospělé osoby!
 2. Pro děti od 3 do 6 let platí, že je nutno ze strany rodičů zabezpečit trvalý dozor dospělé osoby. Pro děti do 3 let není většina hracích prků určena, proto je nutný trvalý dozor dospělé osoby.
 3. Nedovolte dětem vstup na hřiště v areálu školy, pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý, případně na něm zjistíte závadu.
 4. Provozní doba pro veřejnost: březen - říjen, od 15.30 hod. – 20.00 hod., v období prázdnin, víkendů a svátků od 9.00 hod. – 20.00 hod..
 5. Jiná provozní doba možná pouze po dohodě s provozovatelem.

Bezpečnost

 1. Návštěvníci hřiště v areálu školy jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
 2. Návštěvníci nesmí na hřiště v areálu školy přinášet skleněné a ostré předměty (např. láhve, nůž, nůžky, injekční stříkačky…), zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
 3. V prostoru hřiště v areálu školy je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm.
 4. Do prostoru hřiště v areálu školy je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 5. Škola:  Dohled nad žáky MŠ a ZŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci, před použitím kontrolují stav herních zařízení.
 6. Veřejnost: vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí. V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti dětí pod dozorem užívejte zařízení pouze k účelu, k němuž byla vyrobena. Nepřiměřené zatížení a namáhání zařízení hřiště vytváří riziko destrukce konstrukcí a riziko následného úrazu a poškození zdraví.

Hygiena

 1. Do prostoru hřiště v areálu školy je zákaz vstupu u dětí (občanů) trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kdo jsou v tzv. karanténě.
 2. V prostoru hřiště v areálu školy je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog.
 3. V celém prostoru je zakázáno kouření.
 4. Prostory hřiště v areálu školy nelze využívat jako toalety.
 5. V prostoru hřiště v areálu školy se nebude provádět živá hudební produkce, ani se zde nesmí pouštět reprodukovaná hudba.
 6. Do prostoru hřiště v areálu školy je zákaz vstupu zvířat.

Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště v areálu školy čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob.

 1. Veškeré závady je nutno neprodleně sdělit:
  Obec Obecnice tel: 318 614 056  nebo Masarykova ZŠ a MŠ Obecnice, tel.: 318 614 022
  Děkujeme vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti dětského hřiště.

  K zajištění bezpečnosti přispějete i tím, že chování občanů v rozporu s návštěvním řádem obratem nahlásíte provozovateli.

Důležitá telefonní čísla

Hasiči

Záchranná služba

Policie

150

155

158

Návštěvník je povinen:
•    Respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny správce hřiště.
•    Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky.
•    Chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno.
•    Nést odpovědnost za škody způsobené byť z nedbalosti, které vzniknou jeho chováním.
•    Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.
•    Dodržovat čistotu a po své návštěvě hřiště uklidit.

Na hřišti v areálu školy platí zákaz:
•    Poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení. (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu, v případě nezletilého pachatele bude škoda vymáhána na jeho odpovědných zástupcích).
•    Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce.
•    Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek.
•    Odhazování žvýkaček.
•    Rozdělávání ohně.
•    Ničení majetku a zařízení.
•    Přelézání plotu.
•    Vjezd motorových vozidel.
•    Vodění a volné pobíhání psů, koček a jiných zvířat do prostoru dětského hřiště.
•    Pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu.

      Dětské hřiště je monitorováno kamerových systémem.

 Provozní a návštěvní řád byl schválen radou obce dne 15. 5. 2017.