Jdi na obsah Jdi na menu
 


VNITŘNÍ ŘÁD

 1. Údaje o zařízení

Název školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace,

                             26221 Obecnice 255

Adresa mateřské školy: 262 21 Obecnice 331

Telefon :   318641022 – ředitel školy (MZŠ Obecnice)

                         773837500  -  učitelky MŠ

                      775557157  -  vedoucí pedagogický pracovník

                      775557156  -   ŠJ

IČ : 42727511

Odpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Kadlec

Zřizovatel : obec Obecnice

Provozní řád mateřské školy upravuje činnost školy v souladu s hygienickými předpisy a normami.

Provozní řád se řídí zejména:

   *   Zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

   *   Zákonem č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

        (Školský zákon)

   *   Vyhláškou č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání

   *   Vyhláškou č. 410/2005Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven

         pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

   *   Vyhláškou č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby

   *   Vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování

   *   Vyhláškou 252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a

         Rozsah kontroly pitné vody

   *   Vyhláškou č. 64/2005Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

   *   Vyhláškou č. 464/2000Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické

         limity venkovních hracích ploch

   *   Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

   *   Řádem školní jídelny

2. Popis zařízení

2.1 Typ MŠ : s celodenním provozem

2.2 Kapacita školy:   48 dětí

Počet zapsaných dětí: 38

Provozní doba: 6:00 hod. – 16:30 hod.

Počet tříd: 2

Počet dětí ve třídách: 24

Věkové složení oddělení:  1. třída  2 – 4 let 

                                                      2. třída  4 roky – 6 let (7 let)

 2.3 Provoz a vnitřní režim školy

 Provoz MŠ je od 6.00 do 16.30 hodin

 Děti jsou MŠ přijímány od 6.00 hodin do 8.00 hodin. Schází se vždy v jedné třídě do 6.45.

 Do své třídy odcházejí se svou učitelkou v 6.45 hodin.

 Školní budova je zabezpečena kamerovým systémem. Rodiče či návštěvníci MŠ při vstupu používají

 zvonek umístěný u vchodu do šatny.

 Po převlečení dítěte v šatně jej osobně předají učitelce do třídy. Obdobný postup je i při vyzvedávání

 dítěte. Učitelka dítě předá osobně pověřené osobě. V případě nejasnosti mohou učitelky požadovat i

 průkaz totožnosti. V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo šatny

 s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět ve třídě rodičům nebo zástupcům předají. Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ.

 Po předchozí domluvě s učitelkou lze dítě přivést i mimo určenou dobu.

 Po předchozí domluvě s učitelkou lze dítě vyzvednout po obědě od 12.00 -12.30 hodin.

 Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době jejich pobytu v MŠ a při akcích     

 školou organizovaných.

Při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou ihned telefonicky vyrozuměni rodiče dítěte a jsou vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Udělá se zápis do ranního filtru o čase informování i o čase odchodu dítěte z MŠ.

Je-li podezření na infekční onemocnění, je dítě izolováno od ostatních dětí, např. do sborovny nebo kanceláře zástupkyně ředitele, dohled nad dítětem je zajištěn.

Nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni ohlásit neprodleně.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví vedoucí pedagogický pracovník počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). vzdělávacími potřebami (dle § 16 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí vedoucí pedagogický pracovník počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a byla zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v době prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem. V období letních prázdnin bývá provoz MŠ přerušen zpravidla na dobu 6-8 týdnů. Zákonní zástupci jsou předem informováni o případné chystané změně provozu a předem nahlásí děti, které budou v této době do MŠ docházet. V takových případech bývá zajištěn provoz zpravidla v jedné třídě MŠ.

 Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Děti, předškoláci, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 123 odst. 2).

Děti s odkladem školní docházky platí úplatu v plné výši.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení řádu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 Sb., Školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška Č. 14, § 6, odst. 3). Tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

2.4 Podmínky pro provoz

Mateřská škola splňuje požadavky na hygienická zařízení dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení.

2.5 využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity

2.5.1 Cizí strávníci

Školní jídelna umožňuje odebírání obědů pro cizí strávníky do vlastních čistých nádob. Výdej obědů pro cizí strávníky je denně od 11.00 do 14.00 hodin.

2.5.2  Využití školní zahrady

Školní zahrada mateřské školy prošla rekonstrukcí (projekt: „Rozšíření dětského hřiště na zahradě MŠ Obecnice“).

Vlastník: obec Obecnice, Obecnice 159, 26221

Provozovatel: Masarykova ZŠ a MŠ Obecnice. Obecnice 255, 26221

Hřiště je určeno pro děti od 2 do 15 let – pouze pod dozorem dospělé osoby. Žáci z Masarykovy ZŠ a děti z MŠ využívají školní zahradu v dopoledních i odpoledních hodinách dle výuky. Dohled nad žáky MŠ a ZŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci, před použitím kontrolují stav herních prvků.

Provozní doba pro veřejnost 15.30 – 20.00 hodin, v období prázdnin a svátků od 9.00 – 20.00 hodin.

 3. Organizace dne

  6.00 – 8.00 scházení dětí v kmenových třídách, volná hra, individuální práce s dětmi

  8.00 – 8.30 pohybové aktivity (ranní rozcvička)

  8.30 – 9.00 hygiena, svačina

  9.00 – 9.30 řízená činnost, hodnotící kruh, volná hra dětí

  9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.00 hygiena, oběd

12.00 – 14.00 hygiena, odpočinek

12.00 – 12.30 odchod dětí domů a do zájmových kroužků

12.30 – 14.00 zájmové kroužky

14.00 – 14.30 hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.30 hygiena, spontánní hry, individuální péče, dle počasí pobyt venku

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit.

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. Učitelky jsou povinné přizpůsobovat režim dne aktuálním potřebám dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětského dne a podobných akcí.

Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla (časové rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu) a pobytu venku (2 hodiny).

3.2 Hry a didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti:

Vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí, učitelky vytvářejí podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

3.3 Pohybové aktivity:

Děti mají dostatek pohybu spontánního i řízeného, každý den je zařazována pohybová chvilka – zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení při hudbě, cvičení s tělocvičným nářadím). Denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a při pobytu venku.

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy a uklízečka, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

V průběhu školního roku bude zařazen plavecký výcvik, v zimním období hry na sněhu (bobování, sjíždění na lopatách, klouzání na ledu apod.).

3.4 Pobyt venku

Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší nebo teploty pod – 10 stupňů C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě. K pohybovým aktivitám je plně využíván pozemek školní zahrady, který je dostatečně prostorný a vybavený hracími prvky (pískoviště, sportovní náčiní, průlezky, houpačky apod.). O zahradu se starají zaměstnanci Obecního úřadu v Obecnici (sekání trávy, shrabávání listí). V letních měsících se činnosti dětí přizpůsobují tak, aby se daly vykonávat venku. Při pobytu venku se plní výchovně vzdělávací cíle vytyčené ve ŠVP.

3.5 Odpočinek, spánek

Denně se dětem rozkládají lehátka a uklízí (uklízečka).

Děti spí nebo odpočívají po obědě – přibližně od 12,30 hod. do 14,00 hod. při čtení pohádky nebo poslechu relaxační hudby. Jsou respektovány individuální potřeby dítěte -  ½ hodiny odpočinku pro všechny děti – pokud dítě usne, spí, pokud neusne, má možnost se zúčastňovat klidových aktivit, které jim pobyt v postýlce zkracují (děti si mohou vzít do postýlky svou oblíbenou hračku – plyšová hračka, možnost sledování pohádky apod.). Odpočinek je součástí režimu dne.

Každé dítě má k dispozici individuálně přidělené, označené lůžkoviny pod svojí značkou.

3.6 Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Při dietním stravování dítěte, doporučené lékařem, je možné individuální stravování dítěte po projednání s vedoucí školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování obědů provádí zákonný zástupce elektronicky nebo telefonicky.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Podávání svačin: 08.30- 09.00 hod.,  14.00-14.30 hod.

Podávání obědů:   11.30-12.00 hod.

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3–4 let rozdávají svačinu kuchařky.

3.7 Pitný režim

Během celého dne je zajištěn všem dětem dostatečný příjem tekutin v podobě různých čajů, šťáv, vitamínových nápojů apod.. Každé dítě má svůj hrníček, během dne se může kdykoliv samo obsloužit, u nejmladších dětí pomáhá učitelka. Použité hrníčky jsou umývány v kuchyňce (zajišťuje uklízečka). V létě jsou dětem nápoje dostupné i při pobytu na školní zahradě.

3.8 Otužování

Dbáme na to, aby místnosti nebyly přetápěné, dostatečně a pravidelně větráme za přítomnosti dětí dle potřeby ventilacemi, v zimním období se větrá krátce a intenzivně (uklízečka, učitelky). Při vhodném počasí jsou činnosti přenášeny ven, je dbáno na přiměřené oblečení dětí. V létě ochlazování studenou vodou, omývání obličeje, sprchování apod., v zimě hry se sněhem a přiměřené oblékání dětí dle počasí.

3.9 Specifika pro děti 2 až 3 leté

Dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim, mají dostatek času na veškeré aktivity, včetně převlékání a stravování.

4. Zajištění vhodného mikroklimatu

V místnostech udržujeme stálou teplotu vzduchu mezi 20 až 22 stupni Celsia, všechny prostory jsou větratelné, pokud by teplota klesla na 18 stupňů Celsia ve třech po sobě jdoucích dnech nebo na 16 stupňů Celsia v jednom dni, musí se okamžitě provoz MŠ zastavit.

Osvětlení:

V místnostech je zajištěno vyhovující denní světlo, při práci s dětmi je třeba osvětlení efektivně regulovat. Svítidla u soustav umělého osvětlení jsou umístěny na stropě rovnoběžně s okenní římsou. Ve všech třídách jsou okna opatřena žaluziemi pro regulaci denního osvětlení.

5. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla:  lůžkoviny – 1x za 3 týdny

                               ručníky – 1x týdně

                               pyžama – 1x týdně

                           nebo v případě potřeby ihned

Praní prádla: lůžkoviny a ručníky se perou v MŠ, pyžama si děti odnáší na konci týdne domů. Mateřská škola je vybavena sušičkou prádla. Pokud se vyskytne v MŠ infekční onemocnění, lůžkoviny a ručník dítěte se mění okamžitě, provede se desinfekce (uklízečka). Čisté prádlo skladuje v čistých, uzavíratelných skříních.

6. Požadavky na hygienicko - protiepidemický režim

6.1 Způsob a četnost úklidu

6.1.1 Denní úklid

Denně setřeno na vlhko všech podlah tříd a šaten, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vysávání koberců vysavačem.

Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodě.

Příprava lehátek včetně lůžkovin a jejich úklid.

Pravidelné zametání nečistot z chodníku, v zimě odklízení sněhu, posyp solí.

6.1.2 Týdenní (celkový) úklid

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, důkladné mytí nábytku, šatnových bloků a dveří jak interiérových, tak venkovních, úklid kanceláří a sborovny, výměna ručníků.

6.1.3 Roční úklid

Nejméně 2x ročně umytí oken, rámů, žaluzií a světelných zdrojů, 2x ročně celkový úklid všech prostor a zařizovacích předmětů – dezinfekce všech hraček, textilií, prostor, praní dek a polštářů, 1x za tři roky malování, v případě potřeby častěji.

Pracovnice byla poučena o bezpečném uložení čistících a dezinfekčních prostředků z dosahu dětí a mimo prostory, kde se děti pohybují.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Provozní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě v MŠ a je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci byli s jeho obsahem prokazatelně seznámeni.

V Obecnici 1. 9. 2019                                                                                                                                                                                             

pedagogický pracovník

Bírová Kateřina